โครงการประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)

โครงการประกวดการผลิต

Read more